Smluvní podmínky

Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb projektu ZonerCloud.cz.

Smluvní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Společnost ZONER software, a.s. vydává tyto všeobecné smluvní podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

   ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 18, Brno, 602 00, IČ: 49437381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5824, (dále jen ”Poskytovatel”) na straně jedné

   a

   Zákazníkem (dále jen "Zákazník") na straně druhé.

  2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnost ZONER software, a.s. poskytuje hostingové služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.
  3. Zákazník je fyzická osoba starší 16 let nebo právnická osoba. Osoba mladší 16 let nemůže smlouvu uzavřít, protože nejsme schopni zpracovat osobní údaje takové fyzické osoby.
  4. Objednáním služeb Cloud Server, Cloud Disk, Cloud Mail nebo Java Server se zákazník stejně jako poskytovatel zavazuje, řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 v aktuálním znění (Smluvní podmínky) a závazné.
 2. Předmět smlouvy

  1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz nabízených hostingových služeb zákazníkovi a s tím související služby na síti internet a závazek zákazníka za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku služeb poskytovatele.
  2. Provozem hostingových služeb se rozumí zejména poskytování služby Cloud Server, Cloud Disk, Cloud Mail, Java Server, virtuální server, FTP hosting, SMTP server, datového úložiště, e-mailové služby, správa DNS záznamů domén a přenos dat po síti internet s využitím protokolu , HTTP, FTP a další služby s tím související.
 3. Cenová ujednání a způsob placení

  1. Zákazník je povinen uhradit služby oproti doručeným daňovým dokladům, které vystaví poskytovatel (není-li předem stanoveno jinak) na účet poskytovatele nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na daňovém dokladu. Zákazník je povinen uvést platný variabilní symbol, který je uvedený na daňovém dokladu.
  2. Uvedením chybného variabilního symbolu může být platba považována za neprovedenou. Za škody způsobené uvedením chybného variabilního symbolu odpovídá v plném rozsahu zákazník.
  3. Zákazník výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku, kterou bude mít k dispozici ve svém zákaznickém účtu.
  4. Není-li platba za službu uhrazena do 20 kalendářních dní od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smluvních podmínek a provozovaná webhostingová služba je pozastavena.
  5. Obnovení poskytování služeb, pozastavených na základě ustanovení č. 3.4, je možné pouze po prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat.
  6. Obnovení poskytovaných služeb je zpoplatněno jednorázovým poplatkem 1.000,- Kč.
  7. Pokud bude zákazník vyžadovat služby nad rámec smlouvy, poskytovatel před zahájením poskytnutí těchto služeb předloží zákazníkovi hrubou kalkulaci ceny těchto služeb ke schválení. Vyúčtované služby je zákazník povinen uhradit minimálně do výše hrubé kalkulace +20%. V případě vyšších nákladů na poskytnuté služby je poskytovatel povinen toto konzultovat se zákazníkem.
  8. V případě prodlení zákazníka v úhradě platby je poskytovatel oprávněn tuto skutečnost zveřejnit.
  9. Poskytovatel se zavazuje na základě garance dostupnosti SLA vrátit zákazníkovi stanovené procento z měsíčního poplatku za nefunkčnost služby poskytovanou podle této smlouvy a příloh.
  10. Poskytovatel se zavazuje na základě garance vrácení platby 7/365 vrátit zákazníkovi do 7 dní celou uhrazenou částku a to bez udání jakéhokoliv důvodu nebo do 365 dní za určitých podmínek vrátit částečně uhrazenou platbu.
  11. Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb zákazníka, jež je doručena poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem.
  12. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je zákazník oprávněn reklamovat vyúčtování ceny 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. V případě zjištění technického nebo aplikačního problému na serveru (např. napadení aplikace nebo systému), který by jakýmkoliv způsobem mohl ohrozit funkčnost a stabilitu datového centra, je zákazník povinen neprodleně po zjištění nebo upozornění od poskytovatele zahájit odstranění problému. V případě, že problém není neprodleně odstraněn a ohrožuje funkčnost datového centra, může poskytovatel podniknout kroky k okamžitému zastavení serveru bez upozornění.
  2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem poskytování služeb smlouvy. Osobní údaje předá třetím stranám, pokud je to nezbytně nutné pro splnění podmínek smlouvy. Poskytovatel se při zpracování dat řídí Zákonem o ochraně osobních údajů.
  3. Pokud je zákazníkovi poskytnut ze strany poskytovatele libovolná SW licence, nesmí zákazník bez předchozího souhlasu poskytovatele tento software dále šířit. Ukončením smluvního vztahu zaniká zákazníkovi právo využívat dále toto software.
  4. V rámci služby Cloud Server bez administrace (zákazník obdrží administrátorské přístupy na server) je za správné licencování nainstalovaného software plně zodpovědný zákazník.
  5. V rámci produktů společnosti Microsoft není možné u služby Cloud Server bez administrace instalovat software z běžné desktopové licence a lze použít pouze software v rámci multilicenčních licencí. V rámci práv License Mobility, kde je aktivní program Software Assurance se dají přenášet licence na pronajatý virtuální server. Práva Licence Mobility lze uplatnit pouze na vybrané produkty. Pro ověření licencí programu Software Assurance je nutné vyplnění formuláře.
  6. Zákazník je povinen u služby Cloud Server bez administrace správně licencovat veškerý použitý aplikační software společnosti Microsoft (např. Exchange, SharePoint nebo SQL Server) včetně CAL (Client Access License) a RDP (Remote Desktop Protocol) licencí.
  7. Dle potřeby je zákazník povinen poskytovateli předat potvrzení pro ověření správného licencování používaného software v rámci služby Cloud Server bez administrace. Rovněž je povinen zajistit možnost ověření reálného počtu zaměstnanců / zákazníků přistupujících k dané službě.
 5. Zpracování osobních údajů

  1. Společnost Zoner software prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (v textu dále jako Nařízení). Pro kompletní informace o zpracování osobních údajů společností Zoner software navštivte dokument Zásady zpracování osobních údajů
  2. Zpracování osobních údajů u služeb ZonerCloud.cz je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování nepotřebujeme souhlas subjektu údajů.
  3. Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:
   • Jméno a příjmení
   • Adresa
   • Telefon
   • E-mailová adresa
  4. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů společnost Zoner software oprávněný zájem.
  5. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je předání osobních údajů nutné pro plnění smlouvy.
  6. Kromě zmíněných osobních údajů zpracováváme provozní a lokalizační záznamy. Děje se tak na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 6. Závěrečná ujednání

  1. Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zprovoznění poskytovaných služeb podle smlouvy a příloh.
  2. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Co se dozvíte ve
smluvních podmínkách

 • 1 Úvodní ustanovení
  smluvních stran
 • 2

  Předmět smlouvy
  nabízených služeb

 • 3

  Cenová ujednání
  a způsob placení

 • 4

  Práva a povinnosti
  smluvních stran

Související odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů